Examinationens delar  


Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är utformad i två prov, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet omfattar två delar, delprov I och delprov II och utgörs av två patientfall som speglar realistiska vårdsituationer som en sjuksköterska kan stå inför. Delprov I omfattar 50 poäng, för godkänt betyg krävs 33 poäng. Delprov II består av två frågor om läkemedelsberäkning som ingår i patientfallen. För godkänt betyg i delprov II krävs att båda frågorna är korrekt besvarade. Skriftligt prov sker samtidigt vid alla lärosäten. Lärosätets lärare ansvarar för bedöming av det skriftliga provet. Exempel på områden som kan täckas in i det skriftliga provet.

Fotograf Mats Björklund

Praktiskt prov

Det praktiska provet (1 hp) ska genomföras under studentens VFU i termin 6 och innebär att studenten tilldelas en patient som studenten vårdar under tre timmar. Ytterligare en timme avsätts för den sammanfattande bedömningen då lärosätets lärare medverkar. Det praktiska provet ska utföras i Sverige och kan genomföras i den kliniska verksamhet där studenten fullgör sin sista termin. Förutsättningen är att verksamheten motsvarar kompetensområdet för en sjuksköterska på grundnivå. Det praktiska provet genomförs för att bedöma studentens praktiska färdigheter i kliniska omvårdnadssituationer avseende observation, handlande och omdöme. Examinationen ska även bedömma studentens förmåga till integration av de kunskaper som ingår i sjuksköterskeutbildningen med tanke på att studenten snart kommer att vara legitimerad sjuksköterska.

Under det praktiska provet vårdar studenten en patient så självständigt som möjligt under observation av bedömningsansvarig sjuksköterska. ”Bedömningsunderlag vid praktiskt prov” ska användas för att bedöma studentens kliniska kompetens. Bedömningsunderlaget är indelat i Förberedelsefas, Genomförandefas och Sammanfattande bedömning av studentens kliniska kompetens. Underlaget är strukturerat utifrån omvårdnadsprocessens steg och högskoleförordningens examensmål för sjuksköterskeexamen. 

Bedömningsansvarig sjuksköterska ska ha varit yrkesverksam som sjuksköterska i minst två år och vara väl insatt i vården där studenten genomför praktiskt prov. Det är önskvärt att bedömningsansvarig sjuksköterska har kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap samt får möjlighet att kontinuerligt delta som bedömande sjuksköterska vid NKSE praktiskt prov.

Under examinationen behöver bedömningsansvarig sjuksköterska frigöras från övrig patientverksamhet tre timmar under en arbetsdag samt en timme för sammanfattande bedömning samma dag. Bedömningsansvarig sjuksköterska, som inte har varit studentens ordinarie handledare, har det yttersta patientansvaret och deltar som observatör. Som observatör ska bedömningsansvarig sjuksköterska inte handleda studenten eller delta i vårdarbetet men ingripanden får ske vid bristande patientsäkerhet. Efter genomförd examination talar bedömningsansvarig sjuksköterska enskilt med patienten för att efterhöra upplevelsen av att ha blivit vårdad av studenten.  

En sammanfattande bedömning av studentens kliniska kompetens sker samma dag och diskussionen beräknas ta en timme. Student, bedömningsansvarig sjuksköterska och lärare deltar i diskussionen. Betygen godkänd (G) och underkänd (U) används. För betyget godkänd (G) ska samtliga mål vara uppfyllda. Lärosätets lärare ansvarar för det praktiska provet och utfärdar underlag till betyg, men medverkar endast under den sista timmen vid en sammanfattande bedömning. Examinatorn för den aktuella kursen fastställer det slutgiltiga betyget på det praktiska provet.

Fotograf Mats Björklund