Är ett verktyg för en likvärdig bedömning på nationell nivå

NKSE ger en definierad nivå för godkänt vid slutbedömning inför examensbevis och legitimation och innebär att samtliga studenter som examineras prövas utifrån gemensamma målrelaterade kriterier, med en gemensam nivå för betyget godkänt.

Kunskapen i slutet av utbildningen bedöms på samma sätt för alla studenter oberoende av variationen mellan lärosätenas olika utbildningsplaner. Lärosätets resultat kan användas som kvalitetsindikator på att studenterna vid det egna lärosätet har de kunskaper och färdigheter som förväntas nationellt. Studenterna har även i utvärderingar angett att de uppskattar att alla studenter på de olika lärosätena bedöms på samma sätt.

Varje lärosäte rapporterar sina studenters resultat från skriftligt respektive praktiskt prov till styrelsen för NKSE, som sammanställer nationella medelvärden för skriftligt prov (poäng) respektive praktiskt prov (antal studenter i procent som godkänts och underkänts) att jämföra med det egna lärosätets resultat.

Referenser

Fex A, Lindberg B & Tomaszewski C. (2015). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Kap 7 I Kliniska examinationer Red: Almerud Österberg S, Elmqvist C. Lund: Studentlitteratur.

Lilja Andersson P, Ahlner-Elmqvist M, Johansson UB, Larsson M, Ziegert K Nursing students’ experiences of assessment by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today. 2012  Jan 5. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.004