Aktuellt

Aktuellt från styrelsen hösten 2021

Hej!

Junidagen genomfördes denna gång digitalt vilket bidrog till att fler deltagare än vanligt hade möjlighet att delta. Ett uppskattat inslag var representanter från NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, som föreläste utifrån det senast tillagda examensmålet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Det blev intressanta och kreativa diskussioner som medför att var och en av oss blir inspirerade av den information, de möten och diskussioner som försiggått under dagen.

Bedömningsunderlaget vid praktiskt prov kommer att inför vt-2022 publiceras i en uppdaterad version. Uppdateringen innebär smärre justering i inledande text. 

Arbete pågår med ett manuskript till artikel om lärares erfarenheter av beslutsprocessen som ligger till grund för bedömning av NKSE praktiskt prov. Manuskriptet bygger på resultat av enkätsvar från examinerande lärare.

Vad händer framöver?

  • Arbetar på sikt med att behålla tentamen i nuvarande form men som en digital skriftlig enskild salstentamen utifrån en gemensam plattform.
  • NKSE-styrelsen kommer att finnas representerad vid VFU-konferensen i april 2022 med en artikelpresentation samt vid ett bokbord.
  • Gruppen för praktiskt prov bjuder in till en digital workshop för lärare som examinerar NKSE praktiskt prov, den 1.a februari klockan 15:00-16:00.
  •  Under hösten 2021 kommer samrättning av slumpvis utvalda tentor på anslutna lärosäten att genomföras för att säkerställa likvärdig nationell bedömning. Resultatet presenteras på Junidagen 2022. För att förtydliga vilka områden som tas upp i skriftligt prov har ett anslag med exempel lagts till på hemsidan.

Planering inför junidagen 2022 pågår och intentionen är att träffas på plats i Stockholm.

Hoppas att vi ses då.

Hälsningar,

Ulrika Fallbjörk ordförande och styrelsen för NKSE

Scroll to Top