Historik


Arbetet med NKSE startade som ett samverkansprojekt 2003 mellan sjuksköterskeutbildningarna vid
fyra lärosäten och Svensk Sjuksköterskeförening (SSF). Syftet var att utveckla, pröva och utvärdera en gemensam modell för en klinisk slutexamination, där studentens kliniska kompetens skulle examineras utifrån krav på vad en nyexaminerad sjuksköterska – 180 hp – skulle kunna.

Tanken var att examinationen skulle genomföras i slutet av sista terminen och skulle bestå av en skriftlig och en praktisk del. Ett annat krav var att den även skulle kunna genomföras oavsett i vilken klinisk verksamhet studenten fullgjorde sin sista termin, under förutsättning att den kliniska verksamheten motsvarade en grundutbildad sjuksköterskas kompetensområde.

Försöksverksamheten avslutades vid årsskiftet 2006/2007 och när den nu också utvärderats kan man
konstatera att projektet har varit mycket lyckosamt. En styrelse tillsattes med uppdraget att fortsätta
utvecklingen av modellen för examinationen, ansvara för kvalitetssäkringen och samordna alla lärosäten som infört examinationen. Redan från starten har Svensk sjuksköterskeförening ingått med en adjungerad ledamot i styrelsen.

Slutrapport från försöksverksamhet: Klinisk slutexamination i sjuksköterskeprogrammet.(pdf)

Athlin E., Larsson M. & Söderhamn O. (2011)
A model for a national clinical final examination in the Swedish bachelor programme in nursing. Journal of Nursing Management 20 sep, 2011 DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01278.x