Är ett verktyg för kvalitetssäkring av utbildningen

NKSE tillhör en av de mest välutvecklade, standardiserade, systematiskt prövade examinationer som sjuksköterskestudenter genomgår och examineras samtliga examensmål för sjuksköterskeutbildningen.  I UKÄ:s kvalitetsgranskning från 2013 anser bedömargruppen att studenternas måluppfyllelse examineras och säkerställs genom bl a NKSE. Genom att på lärosätet granska resultatet från NKSE framkommer vilka områden som studenterna har goda kunskaper respektive mindre goda kunskaper om. Utifrån detta resultat kan lärosätet utveckla utbildningens innehåll och pedagogik.

Examinationen utvärderas regelbundet av de studenter, bedömningsansvariga sjuksköterskor och lärare som involverats i examinationen. Dessa utvärderingar har utmynnat i ett flertal vetenskapliga artiklar och styrelsen för NKSE arbetar fortlöpande med att utveckla examinationen. Utvärderingar visar att NKSE spelar en viktig roll för att mäta graden av kunskap och kompetens hos sjuksköterskestudenter Resultaten tyder också på att utformningen av NKSE gynnar studenternas klinisk resonemang och problemlösning i vårdsituationen. Studenterna påtalar här att de upp skattar att alla studenter på de olika lärosätena bedöms på samma sätt och att det praktiska provet genomförs i autentiska situationer.

Kvalitetssäkring av skriftligt prov: En grupp erfarna pedagoger från de lärosäten som ingår i NKSE utvecklar och kvalitetsgranskar de skriftliga proven. Patientfallen i skriftligt prov utgår från examensmålen för sjuksköterskeexamen (SFS 1993:100) och utgörs av realistiska vårdsituationer. I patientfallen befinner sig patienterna inom olika vårdkontext i vårdkedjan. Patientsituationen och förutsättningarna förändras efter hand som examination framskrider, och fakta tillförs successivt tillsammans med nya frågor, en så kallad MEQ-tentamen (Modified essay questions). Det skriftliga provet utformas så att studenters förmåga till problemlösning och användning av kunskaper från olika områden inom utbildningen ska kunna bedömas.

Bedömningen av det skriftliga provet utgår från en rättningsmall, och före den slutgiltiga bedömningen lämnar varje lärosäte synpunkter på rättningsmallen. Synpunkterna diskuteras av styrelsen för att säkerställa en likvärdig nationell bedömning. En reviderad rättningsmall skickas på nytt till alla lärosäten, som därefter korrigerar bedömningen.

Kvalitetssäkring av praktiskt prov: UKÄ påtalar i sitt yttrande 2014 att få kritiska synpunkter eller behov av ytterligare forskning för att säkerställa användning av valida och reliabla bedömningsinstrument framkommit från lärosätena. NKSE praktiskt prov möter behovet av kvalitetssäkrade bedömningsinstrument för måluppfyllelse av professionellt agerande i ett autentiskt yrkesmässigt sammanhang.

Bedömningsunderlaget är gemensamt för samtliga studenter som genomför praktiskt prov, oavsett inom vilken vårdverksamhet provet genomförs. Bedömningen genomförs systematiskt och baseras på Högskoleförordningens examensmål för sjuksköterskeexamen (SFS 1993:100) och på omvårdnadsprocessens olika steg: bedöma omvårdnadsbehov, planera och prioritera omvårdnadsåtgärder, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder, samt att dokumentera.

Referenser:

Fex A, Lindberg B & Tomaszewski C. (2015). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen. Kap 7 I Kliniska examinationer Red: Almerud Österberg S, Elmqvist C. Lund: Studentlitteratur.

Lilja Andersson P, Ahlner-Elmqvist M, Johansson UB, Larsson M, Ziegert K Nursing students’ experiences of assessment by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today. 2012  Jan 5. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.004

Moeen-uz-Zafar Khan (2011). Evaluation of modified essay questions (MEQ) and multiple choice questions (MCQ) as a tool for assessing the cognitive skills of undergraduate medical students. International Journal of Health Sciences, 5(1), s. 39-43.

Universitetskanslerämbetet (2014) Bedömmargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2013 av sjuksköterskeexamen.. Reg nr: 411-00339-13

Ziegert, K., Elmqvist, M. A., Johanssons, U.-B., Larsson, M., & Andersson, P. L. (2014). How the Final Swedish Clinical Exam Prepares the Nursing Students for Their Future Challenges-Qualitative Analysis. Creative Education, 5, 1887-1894