header mobil

NKSE start

2021-10-07

Exempel på områden som kan täckas in i det skriftliga provet.

Varje tentamen utgår ifrån patientfall med olika sjukdomar och sammanhang. Frågeställningar är som regel kopplade till patientfallet och det är av vikt att frågorna besvaras specifikt.

 

Vanliga akuta och långvariga sjukdomstillstånd inklusive patofysiologi

Pre- och postoperativ omvårdnad

Akut omhändertagande

Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede

Undersökningar och behandlingar, exempelvis förberedelser, genomförande och eftervård

Blodprover, kopplat till olika sjukdomstillstånd och kunna se samband

Omvårdnadsprocessen, vårdplanering

Omvårdnadsåtgärder, egenvårdsråd

Undervisning

SBAR

Samtal, kommunikation med patient/närstående

Farmakologi, FASS

Läkemedelsberäkning

Riskbedömningar, prevention

Medicinsktekniska/vårdtekniska moment såsom PVK, KAD, injektionsgivning mm

Delegering

Lagar och författningar

Kärnkompetenserna

Terminologi

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION